"utf-8"

Algemene Voorwaarden - LC-Projects bvba

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden

.1: De koper aanvaardt dat de bestelling is gebeurd onder de algemene, bijzondere en factuurvoorwaarden van de verkoper, voor de producten en diensten van LC projects BVBA er kennis van genomen te hebben en ermee in te stemmen. Tenzij andersluidende voorwaarden werden bedongen.
Art. 2 : Het contract voor de producten en diensten van LC projects BVBA treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen.
Art. 3: Bij levering, installatie en herstelling van hard – en software kan LC projects BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor elke schade veroorzaakt door externe elementen
( elektriciteit, vocht, schokken, transport indien niet verzorgd door LC projects BVBA , blikseminslag, … )
Art. 4: Alle facturen zijn direct betaalbaar, tenzij andere voorwaarden werden bedongen. Voor de facturen van LC projects of specifiek Webgrafis en HSB Service & Training, geldt directe betaling of in uitzonderlijke gevallen en indien afgesproken, een betalingstermijn van 7 dagen na de levering. Bij het overschrijden van deze termijn zal automatisch, en zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling vereist is, door de koper van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd zijn, die niet verondersteld wordt alle schade van de wanbetaling te dekken, ten belope van 12%. LC projects BVBA behoudt zicht het recht voor bij niet betaling van de factuur op vervaldatum de diensten te weigeren of de producten niet te leveren.
Art. 5: Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs te betalen, ook na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, aanvaarden partijen dat benevens de betaling van de verwijlintrest, in hoofde van de verkoper, een bijkomende schade ontstaat wanneer deze verkoper de betaling niet ontvangt binnen de 14 dagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Het verschuldigde saldo wordt van rechtswege verhoogd met 15% van het factuurbedrag (btw incl.) met een minimum van 100 Euro.
Art. 6: Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de klant met een minimum van 100 euro.
Art. 7:  Niet - betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen en brengt tevens met zich mee dat niet - vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder dat daartoe nog enige aanmaning is vereist. Jaarcontracten, eventueel afgerekend met maandelijkse facturen, worden onmiddellijk over het volledige contract opeisbaar, via een contract te betalen en dus direct opeisbare factuur voor de nog resterende maanden.
Art. 8: Elke klacht in verband met een factuur, geleverde dienst of product dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan binnen de acht dagen vanaf de verzending van de factuur, op straffe van niet - ontvankelijkheid. Zo de aansprakelijkheid van de verkoper effectief bewezen is, zijn volgende vergoedingen verschuldigd. In het geval van een artikel, heeft de koper recht op eenzelfde of evenwaardig artikel in vervanging. In het geval van geleverde diensten is de verkoper gehouden tot betaling van max 15% van de gefactureerde som ten titel van schadevergoeding met een minimum van 100€.
Art. 9: LC projects BVBA behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling bij niet nakomen van de afspraken door de klant. (bijvoorbeeld het niet betalen van voorschot indien afgesproken of andere gemaakte afspraken bij de bestelling).
Art. 10: Het door de klant ter beschikking gestelde materiaal (voor ontwerp en publicatie) wordt gedurende drie maanden na factuurdatum bewaard. Na deze termijn wordt het niet door de klant teruggevraagde materiaal vernietigd. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd en ontlast LC projects BVBA van alle verantwoordelijkheid.
Art. 11: Op elke geleverde dienst of product van LC projects BVBA geldt een garantieperiode van 2 jaar, op een tweedehands product 1 jaar, herstellingen 3 maanden (Bang & Olufsen 6)  tenzij anders omschreven. De factuur is tevens een garantiebewijs.
Art. 12: Alle geschillen voortspruitende uit de overeenkomsten en facturen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent en zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht.
Art.13: Alle geleverde producten blijven eigendom van LC projects BVBA  tot zij volledig zijn betaald.
BTW: BE0877.847.030                                                                                 VDK:BE92 8905 3411 0323                                                                                RPR Gent
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu